CEZ Skawina

CEZSkawina

Pogoda

Kalendarz

Odwiedziny

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 
Budowa wodociągu w Woli Radziszowskiej

Budowa wodociągu w Woli Radziszowskiej ciągnie się od wielu lat. Już w 1996 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Sieci Wodociągowej. Mieszkańcy zebrali pieniądze na realizację części inwestycji ale z powodu zmian przepisów prawnych oraz problemów dotyczących planowania, budowa została wstrzymana. Pieniądze, które mieszkańcy w ramach komitetu budowy wodociągu wpłacali jako udział w inwestycji, zostały im zwrócone. Od dawna dużym problemem mieszkańców są powodzie i podtopienia. W 2001 r. Cedron zalał ponad 170 domów, woda w studniach została skażona. Strażacy wielokrotnie płukali studnie, a gmina dowoziła wodę pitną do wsi. Kolejna duża powódź miała miejsce w maju 2010 roku. Obecnie w wielu studniach woda nie nadaje się do użytku, a w lecie, w okresie suszy, w studniach brakuje wody. Nie należy się dziwić, że mieszkańcom Woli zależy na jak najszybszej budowie wodociągu.

W grudniu 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła "Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013" umożliwiający prowadzenie dużych inwestycji w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. W ramach tego programu zgłoszony został przez gminę Skawina projekt „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina”, który obejmuje przedsięwzięcia polegające na uporządkowaniu systemu gospodarki wodno-ściekowej w mieście i gminie. Beneficjentem Projektu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Zakład pełni również funkcję inwestora i przyszłego eksploatatora wybudowanej infrastruktury. Dzięki pozyskanej dotacji w 2014 roku 98,5% mieszkańców Gminy Skawina będzie posiadało możliwość podłączenia się do miejskiej sieci wodociągowej, 85% do sieci kanalizacyjno-sanitarnej.

Cele projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina”:

  • wyposażenie aglomeracji Skawina w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych,
  • zapewnienie mieszkańcom gminy Skawina odpowiedniej ilości i jakości wody do picia zgodnej ze standardami europejskimi,
  • wzrost poziomu zwodociągowania i skanalizowania zarówno miasta i terenów wiejskich,
  • stworzenie możliwości podłączenia do sieci wodociągowej 2742 osobom, a do sieci kanalizacji sanitarnej 9258 osobom,
  • ograniczenie przedostawania się ścieków do gleby i wód gruntowych i powierzchniowych,
  • podwyższenie standardu życia mieszkańców naszej gminy.

W ramach realizacji projektu zostaną wykonane:

 • Sieć wodociągowa o długości 64 km,
 • Pompownie wody 2 szt,
 • Zbiornik wody pitnej 1 szt,
 • Kanalizacja sanitarna o łącznej długości 168 km,
 • Przepompownie ścieków 38 szt,
 • Przepompownie przydomowe 623 szt,
 • Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków.

Wartość projektu wynosi 161 665 698,00 zł, w tym wartość dofinansowania 89 000 000 zł. Czas realizacji projektu do 31.03.2014 r

 

Zadania inwestycyjne dotyczące bezpośrednio Woli Radziszowskiej:

Zadanie numer 2:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wola Radziszowska – Radziszów. Zakończenie prac przy budowie kanalizacji w Woli Radziszowskiej planowane jest na 31.12.2013.

Zadanie numer 10: Wodociąg dla Woli Radziszowskiej. Zakończenie prac przy rozbudowie sieci wodociągowej w Woli Radziszowskiej  planowane jest na 30.06.2012.

Prace na terenie Woli Radziszowskiej prowadzone będą przez firmy:

  • Wykonawca wiodący: AG System Sp. z o.o.,
  • Partner:  Firma Budowlana Rosa s.c U.Rosa, T.Rosa

Umowa została podpisana w dniu 15.04.2011, przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 12.05.2011.